Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Działając za Mega Music sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Mega Music sp. z o.o. – jako administratora - Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Mega Music sp. z o.o.

 jako administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

Mega Music sp. z o.o. ma siedzibę w Sopocie przy ul. Leśnej 15 , 81-876 Sopot , posiada numer NIP: 5840302160, Regon: 008219034

2. Mega Music sp. z o.o. przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) do celów negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez Mega Music sp. z o.o. Celami, o których mowa w zdaniu poprzednim są w szczególności: obsługa umowy sprzedaży towarów i usług polegających m.in. na: rejestrowaniu Państwa danych jako nabywcy towarów, usługi, wystawieniu faktury, wydaniu Państwu oryginału faktury, przechowywaniu kopii faktury w systemie sprzedaży, zapisaniu danych z faktury w rejestrze VAT, wysłaniu deklaracji VAT, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.

b) przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Mega Music sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez Mega Music sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

c) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej

d) przekazania Pani/Pana danych osobowych do PKO BP S.A. („Bank”) w związku z:

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • 3. Mega Music sp. z o.o. przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych:

a) dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail.

b) Przetwarzanie przez Mega Music sp. z o.o. wskazanych wyżej w lit. a) danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez Mega Music sp. z o.o.

c) Przetwarzanie przez Mega Music sp. z o.o. wskazanych wyżej w lit. a) kategorii danych osobowych odbywa się lub będzie się odbywać zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

4) Posiadane przez Mega Music sp. z o.o. dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5) Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Mega Music sp. z o.o. są: pracownicy, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Mega Music sp. z o.o. w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

  • Bank PKO BP S.A.
  • PayU

7) W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

8) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

9) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

10) Mega Music sp. z o.o. na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych. O jego powołaniu i danych kontaktowych Spółka poinformuje poprzez zamieszczenie stosowego oświadczenia na swojej stronie internetowej.

11) W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Mega Music sp. z o.o. na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Mega Music sp. z o.o., danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez Mega Music sp. z o.o. o fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Mega Music sp. z o.o. poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: sklep@sound.pl, stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie: „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Mega Music sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie moich danych osobowych”.

12) Mega Music sp. z o.o. informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13) Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Mega Music sp. z o.o. Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl